درباره ما

 

 مسئولین

 raiis

     جواد صاحبی کوزه کنان  (رئیس )

 

 moaven a

     رامین عطازاده    (معاون آموزشی )

 

 moaven e

     بهمن عبدی گلزار

 

کارکنان قسمت اداری

 

 

     محمدتقی ایمانی

 

     حسن دشتی صوفیانی

 

     مهری نجفی اصل

 

حسن حقانی

 

 

 

      محمد یاری

 

      زری رحیملو

 

      سیمین پورنظمی

 

JoomShaper