ستاد اقامه نماز

مسئول ستاد اقامه نماز دانشگاه : 


شكروسپاس خداوند منان راكه توفيق عنايت فرمودتادرفضايي صميمي وباالهام ازمنويات رهبرفرزانه انقلاب ورهنمودهاومساعدتهاي بي دريغ رياست محترم واحد صوفیان و ارشادات مسئول محترم دفترفرهنگ اسلامي تلاش مقدس مستمروگسترده اي رادرجهت حفظ ارزشهاي متعالي اسلام وانقلاب خدمتگزاري كوچك درعرصه فرهنگي محيطي علمي وآموزشي خطيري همچون دانشگاه باشم.

درمورداقدامات انجام گرفته لازم به توضيح است كه:

1-   تمامي اقدامات انجام گرفته براساس طرحهاي ازپيش تعيين شده وانجام كارشناسي هاي لازم ودرجهت اعتلاي فضاي فرهنگي دانشگاه انجام گرفته است.

2-   مجموعه طرحهاي يادشده درجلسات شوراي فرهنگي طرح وموردبحث وتبادل نظرقرارگرفته وپس ازتصويب به مرحله اجرادرآمده است.

3-   تلاش گرديده كه برنامه هاباابتكار- نوآوري وجذابيت همراه باشد.

درپايان اميدواريم كه اقدامات انجام گرفته گامي مثبت والبته هرچندكوچك درجهت اعتلاي فرهنگ- هنروانديشه درمحيط علمي وآموزشي دانشگاه باشد واقدامات انجام گرفته چراغ راه آينده باشدونويد بخش آينده اي پرباروثمربخش درعرصه فرهنگي دانشگاه باشدوبديهي است كه نظرات- انتقادات وپيشنهادات ارزنده شمابزرگواران ياريگرمادراين امرخطيرخواهدبود.

ستاد اقامه نمازدر معاونت فرهنگي دانشگاه با هدف تقويت توسعه و ترويج فرهنگ ‏اقامه نماز در ميان دانشگاهيان و تشريح فلسفه نماز و تبيين جاذبه هاي آن براي نسل دانشگاهي و در راستاي آموزه هاي ناب دين مبين اسلام و انديشه هاي راهگشاي امام خميني (ره) و اهتمام هميشگي رهبر فرزانه ‏انقلاب به فريضه الهي نماز و بر اساس آيين نامه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز تشكيل شده وتهيه و تدوين دستور العمل ها و سياستگذاري هاي اجرايي جهت توسعه وتقويت فرهنگ اقامه نمازتوسط ستاد توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در معاونت فرهنگي سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي صورت می گيرد.

اقدامات انجام گرفته شده توسط ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

 

 

1-       پخش اذان و قرآن ومناجات ازطريق سيستم صوتی دانشگاه درداخل ساختمانها ومحوطه های بيرونی درهرسه نوبت صبح وظهر وعصر

2-       نصب بنر احاديث دررابطه با نماز ازائمه اطهار (ع) در محوطه و مکان های مذهبی

3-       نصب احدايث دررابطه با اهميت نماز وارج نهادن به نماز درتابلو اعلانات کليه ساختمانها

4-       برگزاری مراسمات در اعياد ومناسبتهای مذهبی بين الصلاتين درنمازخانه دانشگاه

5-       برگزاری مراسم عزاداری در سالروزشهادت ائمه بعداز اقامه نماز ظهر وعصر درنمازخانه دانشگاه

6-       استفاده از ابزارهاي مناسب در جهت آگاهي هر چه بيشتر همكاران به نماز جماعت و نمازاول وقت مانند ارسال احاديث و جملات مناسب در اعياد و وفيات و غيره

7-       پاسخگويي به سوالات شرعي دانشجويان ، اساتيد، همکاران توسط رياست محترم دفتر فرهنگ اسلامی درنمازخانه دانشگاه

8-       استفاده از دستگاه عطر افشان درنمازخانه دانشگاه

9-       شستشوي بموقع فرشهاي و تعويض مهرهاي مستعمل نماز

10-   هماهنگی برای برخورداري از سيستم صوت و سرمايش و گرمايش مناسب نمازخانه

11-   ايرادسخنرانی های علمی واخلاقی در مناسبتها در نماز خانه برای دانشجويان ، همکاران واساتيدتوسط رياست محترم واحد ودفترفرهنگ اسلامی واساتيد گروه معارف

12-   برگزاری مسابقات بين فرزندان همکاران واساتيد دررابطه با نماز واهدای جوايزبه آن عزيزان

13-   برگزاری مسابقات احکام نماز بين خانواده همکاران واساتيدمحترم

14-   فراخوان برگزاری مقاله درمورد نماز بين دانشجويان ،اساتيدوهمکاران بصورت مجزا

15-   تشويق دانشجويان فعال درنماز واعزام آنها به سفرزيارتی مشهد مقدس

JoomShaper