آگهی مزایده عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان در نظر دارد سلف سرویس و بوفه وانتشارات دانشجوئی را بصورت مجزا از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق اسناد واگذار نماید.

متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مورد مزایده را دانلود و پس از تکمیل بصورت سربسته به تدارکات دانشگاه به آدرس آذربایجان شرقی – صوفیان – کیلومتر 3 جاده شبستر(آقای قائمی)  ارسال نمایند.

مهلت تحویل اسناد حداکثر تا یک هفته پس از درج آگهی بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

هزینه درج آگهی حدودا به مبلغ حدود 200000تومان بعهده برنده است.

صلاحیت عمومی فرد برنده شده بایستی توسط حراست دانشگاه محرز شود.

شماره تماس : 42567560-3    داخلی 206

امورمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

JoomShaper