رشته های تحصیلی و امکانات

اخبار آموزشی-دانشجویی-اداری

كارگاه آموزشي "ايده هاي كارآفرين و دانش بنيان و حمايت از آن ها" در واحد صوفیان برگزار خواهد شد. در پایان این کارگاه برای شرکت کنندگان گواهي نامه پايان دوره اعطا خواهد شد. روز برگزاری : پنجشنبه 8...

 

 

JoomShaper